المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

سه رسته صنفی دیگر به گروه شغلی یک اضافه شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرده که سه رسته شامل «تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان‌ها، آز...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

سه رسته صنفی دیگر به گروه شغلی یک اضافه شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرده که سه رسته شامل «تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان‌ها، آز...

ادامه مطلب

تولید آچار فرانسه

استفاده از فرآیند فورجینگ در ساخت آچار فرانسه

  آهنگری (Forging) کار بر فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. در این فرآیند نیروهای بزرگی به کار ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

سه رسته صنفی دیگر به گروه شغلی یک اضافه شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرده که سه رسته شامل «تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان‌ها، آز...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

سه رسته صنفی دیگر به گروه شغلی یک اضافه شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرده که سه رسته شامل «تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان‌ها، آز...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

اخبار

سه رسته صنفی دیگر به گروه شغلی یک اضافه شد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرده که سه رسته شامل «تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان‌ها، آز...

ادامه مطلب

آموزش

استفاده از فرآیند فورجینگ در ساخت آچار فرانسه

تولید آچار فرانسه
  آهنگری (Forging) کار بر فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. در این فرآیند نیروهای بزرگی به کار ...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست